AlGEMENE VOORWAARDEN

van tekstbureau Woord & Taal

Inleiding
1 Met tekstbureau wordt bedoeld: tekstbureau Woord & Taal.
2 Met schriftelijk wordt bedoeld: per e-mail.
3 Met teksten en/of diensten wordt bedoeld: de door het tekstbureau te leveren
(of geleverde) teksten en/of diensten.
4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1 Offerte
1.1 Een offerte is kosteloos en geldt voor twee maanden.
1.2 Een offerte bevat onder meer een opdrachtomschrijving en het
gebruiksdoel van de teksten en/of diensten.

2 Overeenkomst en opdrachtuitvoering
Een overeenkomst komt tot stand, wanneer de opdrachtgever de offerte
schriftelijk heeft goedgekeurd.

3 Uitvoering en aanvaarding
Wanneer is afgesproken dat de opdracht in delen wordt uitgevoerd, zal het
tekstbureau een volgend deel pas uitvoeren als het voorafgaande deel is goedgekeurd
door de opdrachtgever. Ook kan betaling per deel worden afgesproken.

4 Vertrouwelijkheid
4.1 De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde tekst c.q. informatie zal door
het tekstbureau vertrouwelijk en in geheimhouding worden behandeld.
Ook na afronding van de opdracht.
4.2 De door de opdrachtgever aangeleverde en het tekstbureau geleverde teksten
zullen uiterlijk drie maanden na het voltooien van de opdracht uit de bestanden van
het tekstbureau worden verwijderd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

5 Levering
5.1 Alle leveringstermijnen zijn streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Het tekstbureau informeert de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk als het een leveringstermijn niet kan nakomen.
5.2 De opdrachtgever ontvangt de teksten en/of diensten per e-mail, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 De levering wordt geacht te zijn voldaan op het tijdstip van verzending.

6 Wijziging
6.1 Bij (niet geringe) wijzigingen of aanvullingen na aanvaarding van de offerte,
dient de opdracht opnieuw geformuleerd te worden. Vervolgens zal het tekstbureau
(indien nodig of op verzoek) een nieuwe of aanvullende offerte maken.
6.2 Wel heeft het tekstbureau recht op betaling voor het reeds uitgevoerde werk.

7 Annulering
7.1 Indien de opdrachtgever na de overeenkomst de opdracht annuleert, dient
hij het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te betalen.
7.2 Op verzoek zal het tekstbureau het reeds uitgevoerde werk aan de
opdrachtgever ter beschikking stellen.
7.3 Wanneer de overeenkomst tussentijds door de opdrachtgever of het tekstbureau
wordt beëindigd, dient de opdrachtgever de betaling van het reeds door het
tekstbureau uitgevoerde deel van de overeenkomst te voldoen.

8 Betaling
8.1 De betalingstermijn is 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur.
8.2 Indien de vervaldatum van de factuurbetaling is verstreken, kan het
tekstbureau een herinnering sturen (maar is daartoe niet verplicht).
8.3 Het tekstbureau heeft het recht haar werkzaamheden uit te stellen,
indien de opdrachtgever ten aanzien van betaling in gebreke is.
8.4 Indien de opdrachtgever ten aanzien van betaling in gebreke is, is het
tekstbureau gerechtigd de vordering uit handen te geven.

9 Eigendomsrechten
De door het tekstbureau geleverde teksten en/of diensten blijven eigendom van het
tekstbureau totdat de opdrachtgever alle verplichtingen aangaande de betreffende
overeenkomst is nagekomen. Tot die tijd heeft de klant geen recht op gebruik.

10 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
10.1 De opdrachtgever dient de inhoud van de geleverde teksten
te controleren en draagt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart het tekstbureau tegen alle aanspraken van
derden die uit het gebruik van de geleverde teksten en/of diensten voortkomen.
10.3 Het tekstbureau is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van documenten
en/of gegevens, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Het tekstbureau
is bovendien niet aansprakelijk voor kosten en/of schade, die door de gebruikmaking
van informatietechnologie, de verzending van gegevens of door mogelijke
computervirussen in de door het tekstbureau geleverde bestanden veroorzaakt worden.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Het tekstbureau laat aan de opdrachtgever zo snel mogelijk weten wanneer zij
door overmacht de opdracht niet of niet tijdig kan uitvoeren. Wanneer de periode
van overmacht langer duurt dan een maand, heeft de opdrachtgever het recht de
overeenkomst schriftelijk te annuleren.
11.2 Het tekstbureau kan niet tot uitvoering van de overeenkomst verplicht worden
indien zij daartoe belemmerd wordt als gevolg van overmacht.
11.3 Voor zover het tekstbureau ten tijde van het intreden van overmacht reeds
gedeeltelijk zijn verplichtingen aangaande de overeenkomst is nagekomen, is
het tekstbureau gerechtigd het reeds nagekomen gedeelte in rekening te brengen.

Artikel 12 – Geschillen
12.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst, zullen
tekstbureau en opdrachtgever proberen deze in eerste instantie op te lossen
in goed onderling overleg of via bemiddeling.
12.2 In laatste instantie is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 – Acceptatie
Met de aanvaarding van de offerte bevestigt de opdrachtgever dat hij kennis
heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ze accepteert.

17 juni 2018
Tekstbureau Woord & Taal


Home   Tekst bewerken   Vertalen   Tarieven   Over   Contact
Proefopdracht   Praktijkvoorbeelden   Algemene voorwaarden